Bộ quy tắc ứng xử KaiKo


Bộ Quy Tắc Ứng Xử của KAIKO đưa ra những chuẩn mực ứng xử, sẽ làm kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại KAIKO. Bộ Quy Tắc Ứng Xử sẽ giúp chúng ta định hướng và tìm ra cách thức đúng nhất trong hoạt động hằng ngày, ngay cả trong những tình huống khó khăn có thể gây ảnh hưởng đến giá trị đạo đức.